Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τη Χρήση του Ιστότοπου και Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Cibdol BV (Ο&Π)

Παρακαλούμε αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Cibdol BV ("Cibdol" ή "εμείς") ("Ο&Π"). Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με εσάς ως χρήστη του ιστότοπου μας και ως αγοραστή των προϊόντων μας, καθώς έχουν γενική ισχύ για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αγοράζονται από τον ιστότοπο μας. Αυτός ο ιστότοπος και όλες οι σχετικές υπηρεσίες υπόκεινται ρητά στην αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, αγοράζοντας προϊόντα ή αποδεχόμενος οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε αυτομάτως τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μελλοντικών τροποποιήσεων που θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο μας ή θα κοινοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Cibdol προσφέρει αποκλειστικά πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και στα προϊόντα και στις υπηρεσίες του, στη βάση της αποδοχής σας των Ο&Π. Αν δεν εγκρίνετε τους Ο&Π, δεν δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας ή να αποκτήσετε προϊόντα από εμάς. Οποιαδήποτε ασυνέπεια στην ερμηνεία αυτών των Ο&Π δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά της Cibdol.

1. Εφαρμογή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης (Ο&Π)

1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (Ο&Π) αφορούν στη χρήση του ιστότοπου της Cibdol (cibdol.com και οποιωνδήποτε σχετικών υποτομέων: "ιστότοπος") και όλων των προϊόντων, προσφορών, παραδόσεων και υπηρεσιών της Cibdol και οποιωνδήποτε άλλων συμφωνιών που συνάπτονται με ή για λογαριασμό της Cibdol, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς.

2. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και παραγγέλνοντας προϊόντα ή δεχόμενος υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, ο πελάτης ("πελάτης" ή "εσείς") αποδέχεται αυτόματα την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Ο&Π της Cibdol.

3. Όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Cibdol (συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων, των εμπορικών σημάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.) είναι πνευματική ιδιοκτησία της Cibdol και δεν επιτρέπεται η διανομή, η τροποποίηση ή η χρήση τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια της Cibdol.

4. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και αποδεχόμενος τους Ο&Π, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας κατοικίας σας και ότι η απόκτηση και χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας είναι νόμιμες στον τόπο κατοικίας σας ή στον προορισμό τους. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτήν την απαίτηση και η Cibdol παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

5. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ανά πάσα στιγμή την έναρξη μιας συμφωνίας ή την παροχή υπηρεσιών, χωρίς να οφείλουμε να διευκρινίσουμε τους λόγους.

2. Γενικές πληροφορίες και προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών

1. Όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα ή σε άλλα έγγραφα από τη Cibdol έχουν προετοιμαστεί με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα. Ωστόσο, η Cibdol δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ορθές, πλήρεις ή/και ενημερωμένες. Η Cibdol διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπο ή σε άλλα έγγραφα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιβεβαιώνετε ότι είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε όλες τις πληροφορίες για τυχόν αλλαγές.

2. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Cibdol στον ιστότοπο της ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, στοχεύουν αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριών και δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι επέχουν θέση ιατρικών γνώσεων ή συμβουλών. Οποιαδήποτε απόφαση του πελάτη σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας βάσει των πληροφοριών που παρέχει η Cibdol, υπόκειται στην προσωπική ευθύνη του πελάτη.

3. Η Cibdol διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι πελατών ή τρίτων, να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και να απομακρύνει προϊόντα και υπηρεσίες από τον κατάλογο της.

4. Στον ιστότοπο της, η Cibdol μπορεί να εκδίδει ορισμένες φορές ειδικές προσφορές σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να περιορίσουμε ή να ανακαλέσουμε πλήρως αυτές τις προσφορές, σύμφωνα με την κρίση μας.

5. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα, χωρίς να απαιτείται, να περιορίζουμε ή να διακόπτουμε οποιαδήποτε στιγμή την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε έναν πελάτη, τρίτο, ή μεμονωμένες χώρες ή περιφερειακές δικαιοδοσίες, σύμφωνα με την κρίση μας και χωρίς να αιτιολογούμε την απόφαση μας.

6. Δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας μπορούν να παρέχονται χωρίς διακοπές και λάθη. Σε περίπτωση απώλειας υπηρεσιών ή διακοπών λειτουργίας, η Cibdol θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να προσδιορίσει την κατάλληλη λύση.

3. Εγγραφή, λογαριασμός χρήστη και προσωπικά στοιχεία

1. Για να υποβάλει μια παραγγελία στον ιστότοπο, ο πελάτης πρέπει πρώτα να δημιουργήσει έναν λογαριασμό μέσω της σελίδας εγγραφής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, ο πελάτης καλείται να επιλέξει ένα κατάλληλο όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο πελάτης πρέπει να χειρίζεται ο όνομα χρήστη του και τον κωδικό πρόσβασης του με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η Cibdol δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κατάχρηση των στοιχείων εγγραφής και υποθέτει ότι το άτομο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας είναι ο εγγεγραμμένος πελάτης.

2. Η Cibdol και οι εργαζόμενοι της δεν θα σας ζητήσουν ποτέ τον κωδικό πρόσβασης σας. Αν υποπτευθείτε ότι τα στοιχεία εγγραφής σας έχουν πέσει σε λάθος χέρια, θα πρέπει να αλλάξετε τα προαναφερθέντα στοιχεία αμέσως.

3. Εσείς, ως πελάτης, αναλαμβάνετε να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες του λογαριασμού σας είναι σωστές και ενημερωμένες. Η Cibdol δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για καθυστερήσεις ή πρόσθετες δαπάνες που οφείλονται σε εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη.

4. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη υποβάλλονται σε επεξεργασία και προστατεύονται από τη Cibdol, όπως περιγράφεται στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων. Η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Ο&Π μας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

4. Δημιουργία και σύναψη συμφωνίας στον ιστότοπο

1. Η παρουσίαση των προϊόντων στην ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δέσμευση της Cibdol να συνάψει συμφωνία αγοράς. Δεδομένου ότι τα προϊόντα δεν υπάρχουν απαραιτήτως σε απόθεμα ανά πάσα στιγμή, με την υποβολή μιας παραγγελίας ο πελάτης δεν είναι σε θέση να συνάψει αμέσως μια συμφωνία αγοράς.

2. Με την υποβολή της παραγγελίας σας, η παραγγελία καθίσταται δεσμευτική και παραμένει δεσμευτική για μια περίοδο 7 εργάσιμων ημερών. Η απλή επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας από την Cibdol δεν αντιπροσωπεύει τη σύναψη συμφωνίας αγοράς.

3. Αν και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλα έγγραφα είναι σωστές, μπορεί να προκύψουν σφάλματα και παραλείψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να τις διορθώσουμε όπως κρίνουμε σκόπιμο και να ενημερώσουμε ή να ακυρώσουμε μια παραγγελία που επηρεάζεται ή θα μπορούσε να επηρεαστεί από αυτές τις διορθώσεις.

4. Μια συμφωνία θα συναφθεί μεταξύ της Cibdol και εσάς, μόλις σας αποσταλούν τα προϊόντα που παραγγείλατε. Η Cibdol διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει πλήρως ή μερικώς τη σύναψη συμφωνίας χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

5. Σε περίπτωση ακύρωσης, περιορισμού ή αναστολής της παραγγελίας του πελάτη, η Cibdol θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επικοινωνήσει με τον πελάτη και να εξηγήσει την κατάσταση.

5. Τιμές και όροι πληρωμής

1. Όλες οι τιμές που καθορίζει η Cibdol στους ιστότοπους της και σε άλλα έγγραφα περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Όλα τα έξοδα που περιλαμβάνονται στην τιμή καθορίζονται σαφώς. Οι πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν θα αναγράφονται χωριστά και θα πρέπει να καταβάλλονται από τον πελάτη.

2. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται από την Cibdol Netherlands BV, με έδρα το Handelsweg 1A, Sint-Oedenrode, Ολλανδία ("Cibdol Netherlands"). Ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τυχόν δασμούς, επιβαρύνσεις εισαγωγής και λοιπών καταβλητέων τελών. Η Cibdol δεν σχετίζεται με τέτοιου είδους πρόσθετες δαπάνες και δεν είναι σε θέση να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με το επίπεδο αυτών των εξόδων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές στον τόπο προορισμού της παραγγελίας.

3. Η τιμή αγοράς πρέπει να καταβάλλεται εκ των προτέρων από τον πελάτη και θα καθίσταται απαιτητή κατά τη σύναψη της σύμβασης. Τα προϊόντα δεν θα παραδοθούν στον πελάτη, πριν από την παραλαβή της πλήρους τιμής αγοράς. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, χωρίς να παραχωρήσει κάποια παράταση, η Cibdol μπορεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία.

4. Οι μέθοδοι πληρωμής που γίνονται αποδεκτές από εμάς προσδιορίζονται στον ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτές τις μεθόδους ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση μας.

6. Παράδοση

1. Γενικά, τα προϊόντα θα παραδίδονται στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από εσάς κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας εντός 2 έως 5 εργάσιμων ημερών, στον βαθμό που τα εν λόγω προϊόντα είναι πλήρως διαθέσιμα. Σε περίπτωση παράδοσης σε ορισμένες χώρες, μπορεί να ισχύει μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον ιστότοπο μας για περισσότερες πληροφορίες. Όλοι οι όροι παράδοσης δεν είναι νομικά δεσμευτικοί και η αποτυχία εκτέλεσης δεν σας δίνει το δικαίωμα να αποχωρήσετε από τη συμφωνία.

2. Εάν η Cibdol βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας παράδοσης, θα πρέπει πρώτα να μας επιτρέψετε παράταση τουλάχιστον 20 εργάσιμων ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούμε ακόμη να εκπληρώσουμε τη συμφωνία, πριν να δικαιούστε να αποχωρήσετε από αυτήν. Σε περίπτωση αποχώρησης από τη συμφωνία, η αποζημίωση που θα λάβετε από τη Cibdol δεν θα είναι μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς. Κάθε ευθύνη για περαιτέρω αποζημίωση για καθυστερημένη ή αποτυχημένη παράδοση αποκλείεται.

3. Ο πελάτης πρέπει να δέχεται τμηματικές παραδόσεις εάν, για παράδειγμα, ένα μέρος των παραγγελθέντων προϊόντων δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή μπορεί να παραδοθεί σε μετέπειτα ημερομηνία.

4. Ως τόπος εκπλήρωσης νοείται ο τόπος παράδοσης των προϊόντων από την Cibdol Netherlands στην ολλανδική ταχυδρομική υπηρεσία (ή σε άλλη εταιρεία μεταφορών). Τα οφέλη και οι κίνδυνοι μεταφέρονται στον πελάτη κατά την αποστολή τέτοιων προϊόντων. Η Cibdol δεν ευθύνεται για την απώλεια ή τη ζημία των προϊόντων κατά τη μεταφορά.

7. Εγγύηση και δικαίωμα επιστροφής

1. Η Cibdol εγγυάται τη διαχείριση των ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελβετικού Ενοχικού Κώδικα (OR). Ο πελάτης υποχρεούται να επιθεωρήσει τα προϊόντα αμέσως μετά την παραλαβή τους και να ειδοποιήσει εγγράφως τη Cibdol για τυχόν ελαττώματα εντός 7 ημερών, διαφορετικά, θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα έχουν εγκριθεί. Τα κρυφά σφάλματα πρέπει επίσης να κοινοποιούνται γραπτώς στη Cibdol εντός 7 ημερών από την ανακάλυψή τους.

2. Όλα τα προϊόντα της Cibdol βασίζονται σε φυσικά προϊόντα και υπόκεινται σε φυσικές διακυμάνσεις. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις για τυχόν αποκλίσεις (σε χρώμα, οσμή, γεύση κλπ.).

3. Όλα τα προϊόντα προσφέρονται στην παρούσα κατάσταση. Οι εικόνες, οι σχετικές πληροφορίες ή οι περιγραφές των προϊόντων στον ιστότοπο ή σε άλλα έγγραφα της Cibdol δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.

4. Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στη Cibdol Netherlands προς έλεγχο, στη διεύθυνση Nobelweg 5, 5482NN, Schijndel, Ολλανδία. Η Cibdol δικαιούται είτε να παράσχει προϊόντα αντικατάστασης, είτε να επιστρέψει την τιμή αγοράς. Σε περίπτωση επιστροφής της τιμής αγοράς, οι εισαγωγικοί δασμοί δεν επιστρέφονται. Η Cibdol δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που υπέστη ο πελάτης με βάση τα ελαττωματικά προϊόντα. Σύμφωνα με το άρθρο 210, παράγραφος 1 του Ενοχικού Κώδικα (OR), οι αξιώσεις εγγύησης υπόκεινται σε χρονικό όριο δύο ετών.

5. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την παραγγελία σας, δικαιούστε να επιστρέψετε τα προϊόντα στην Cibdol Netherlands εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε εγκαίρως με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Εάν είναι δυνατόν, τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν σφραγισμένα, κλειστά, αχρησιμοποίητα, άθικτα και στην αρχική τους συσκευασία. Μόλις λάβουμε τα επιστραφέντα προϊόντα και επιβεβαιώσουμε ότι πληρούνται οι όροι επιστροφής, θα σας επιστραφεί η τιμή αγοράς. Τα έξοδα επιστροφής δεν θα επιστραφούν.

8. Απαλλαγή ευθύνης

1. Στο μέτρο του δυνατού, από νομικής απόψεως, οποιαδήποτε ευθύνη της Cibdol ή οποιασδήποτε εταιρείας που συνεργάζεται με τη Cibdol θα αποκλείεται για ζημίες ή άλλους τραυματισμούς που υπέστη ο πελάτης με βάση ή σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, την παράδοση ή τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Cibdol.

2. Ο πελάτης συμφωνεί ότι η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Cibdol γίνεται με δική του ευθύνη.

9. Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση ερωτήσεων, σχολίων ή παραπόνων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπο). Η Cibdol θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσε&


Αναζήτηση προϊόντων